01 มีนาคม, 2560

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “EPP ยิ่งแจกยิ่งเพิ่ม ยิ่งส่งยิ่งได้ ยิ่งใช้ยิ่งรวย ปี 2” ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 16 กันยายน 2560

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 5   วันที่  14 พฤษภาคม 60   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง           จำนวน  8 รางวัล
1 คุณณัฐชิน พันธุ์ประเสริฐ             จ.เพชรบุรี  
2 คุณประเสริฐ ทิทอง                   จ.กรุงเทพฯ 
3 คุณจารวี อัครณี                        จ.เชียงใหม่  
4 คุณวรินทร สามิภักดิ์                  จ.ระยอง
5 คุณรุ่งฤทัย สิทธิวงศ์                  จ.ลำปาง 
6 คุณจุฑาทิพย์ ขันธ์สุวรรณ           จ.ลพบุรี 
7 คุณอุทุมพร จันทร์ศรีเจริญ          จ.เชียงใหม่ 
8 คุณธัญญา ทำสวน                    จ.สุโขทัย  

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 4   วันที่  7 พฤษภาคม 60   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง           จำนวน  8 รางวัล
1 คุณชญาณี เก่งธัญกิจ                  จ.ระยอง  
2 คุณวิมล พรมแสง                       จ.ลพบุรี 
3 คุณวิศิษฏ์ ลิ้มเจริญวิริยะกุล           จ.ราชบุรี  
4 คุณอำนาจ พึ่งช้าง                      จ.เพชรบูรณ์  
5 คุณเสาวณี วาริยา                       จ.เชียงใหม่  
6 คุณพรรษพร เย็นประเสริฐ             จ.นนทบุรี  
7 คุณดวงเดือน ปวนบุญนำ              จ.ลำปาง 
8 คุณนุชสรา กิ่งแล                       จ.ขอนแก่น  

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 3   วันที่  30 เมษายน 60   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง           จำนวน  5 รางวัล
1 คุณสมจิตร สอนดอนไพร             จ.ชลบุรี 
2 คุณประยูร โสภากัน                    จ.อุดรธานี 
3 น.ส.สุภาภรณ์ แก้วกำพลกุล         กรุงเทพฯ 
4 คุณสัญญา พิมพ์ชื่น                   จ.ฉะเชิงเทรา  
5 คุณนครินทร์ ชีวินศิริวัฒน์            จ.ขอนแก่น 

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 2   วันที่  23 เมษายน 60   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง           จำนวน  5 รางวัล
1 คุณภคนันท์ ภิรมย์                     จ.มหาสารคาม  
2 คุณสโรชา สุจรีรักษ์                   จ.ราชบุรี 
3 คุณสินใจ ด้วยตั้งใจ                   จ.อุบลราชธานี 
4 คุณสุปรานี บุญคำ                      กรุงเทพฯ  
5 คุณเมตตา เตียประสงค์               จ.ชัยภูมิ  

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 1   วันที่  16 เมษายน 60   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง           จำนวน  5 รางวัล
1 คุณดนุสรณ์ เจ๊ะหล้อ                  จ.สุราษฎร์ธานี 
2 คุณอุไรวรรณ สมิทธิสมบูรณ์        กรุงเทพฯ 
3 คุณศิริวรรณ ภูทองนาค              จ.อุบลราชธานี  
4 คุณทศา ทองหมื่น                    จ.พิษณุโลก 
5 คุณพรปัญญา แพรสิน               จ.สุราษฎร์ธานี