17 สิงหาคม, 2561

EPP รับรางวัล CSR-DIW AWARD ต่อเนื่องกว่า 10 ปี

คุณธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด
รับมอบรางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW AWARD 2018 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ณ สโมสรทหารบก เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งทางบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด
ได้รับรางวัล CSR-DIW AWARD มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า 10 ปี
ยิ่งตอกย้ำองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

CSR-DIW ( Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works )
คือโครงการส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน
การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างของชุมชนการส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
การสร้างงานและการพัฒนาทักษะให้กับคนในชุมชน การพัฒนาชุมชน
ด้วยการส่งเสริมเทคโนโลยีที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ง่าย การสร้างรายได้ และการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
การส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนให้มีสุขภาพที่ดี และการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในชุมชน
ต้องไม่มุ่งเน้นที่การบริจาคเท่านั้น

โครงการ CSR-DIW นั้น ดำเนินการตามกรอบสาระหลัก 7 ประการของมาตรฐาน ISO 26000
ได้แก่ การกำกับดูแลองค์กร (Corporate Governance) สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practice) สิ่งแวดล้อม (Environment) การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating Practice)
ผู้บริโภค (Consumers Issue) และการมีส่วนร่วมต่อสังคมและชุมชน (Community Involvement and Development)
ตลอดจนได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนงานร่วมกับสังคมและชุมชน