15 สิงหาคม, 2561

EPP รับรางวัล Green Industry

คุณพิษณุ เอกบาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม รับมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4
ในโอกาสที่ บริษัท อีสเทิร์นโพลีแพค จำกัด ได้รับการตรวจประเมินและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ด้วยหลักการดำเนินงานและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

สำหรับระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือการที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงาน
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

“โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว” จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554
เพื่อเป็นการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินกิจการร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กัน