03 October, 2018

EPP อบรมต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้กับพนักงานทุกระดับ

บจก.อีสเทิร์น โพลีแพค(EPP) ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
ที่ส่งผลกระทบต่อคนทั้งประเทศ และส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจโดยตรง

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯจึงได้มีการจัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับผู้บริหารและพนักงานให้มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อรวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง
สร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

EPP,บรรจุภัณฑ์,พลาสติก,เป็นมิตรกับสิ่งแว้ดล้อม