27 September, 2018

EPP ต้อนรับผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน

ในวันที่ 27 กันยายน 2561
บจก.อีสเทิร์น โพลีแพค(EPP) บริษัทฯในเครือ บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป(EPG)
ได้ยึดหลักการประกอบกิจการด้วยความโปร่งใสและให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นที่เข้ามารวมลงทุน
จึงได้มีการจัดให้ผู้ถือหุ้น เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า
บริษัทฯได้มีกำลังการผลิตที่มีมาตราฐาน สะอาดและปลอดภัย ไว้วางใจได้ในการร่วมลงทุนกับทางบริษัทฯ

โดยมีรศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ กรรมการบริหาร บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG)
ให้การต้อนรับผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน รวมถึงผู้จัดการโรงงานเป็นผู้ให้ข้อมูลต่างๆอย่างละเอียด

ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและไขข้อสงสัยต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้นให้ได้เข้าใจตรงกัน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในข้อมูลที่ทางบริษัทฯได้อธิบาย
รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น

EPP,บรรจุภัณฑ์,พลาสติก,เป็นมิตรกับสิ่งแว้ดล้อม