23 September, 2018

EPP สนับสนุน Rayong Together Run ครั้งที่ 2

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดระยอง และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่
จัดกิจกรรมการกุศล “Rayong Together Run : Mini Marathon ครั้งที่ 2” 
ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งมอบให้แก่โรงพยาบาลระยอง
รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยองให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าวฯ
ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่น
จึงได้สนับสนุนถ้วยพลาสติกที่ใช้กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 10,000 ใบ
สำหรับใช้ประโยชน์ในกิจกรรมดังกล่าวฯ